Fotos aus Dortmund

N8C - 122

N8C - 118 am Bahnhof Dorstfeld am 04.07.2009 © M. Burgey