DB AG Baureihe 110 460-3

110 460-3 im Bw Freiburg am 19.11.2004 © Kai Reinhard