DB AG Baureihe 110 338-1

110 338-1 in Karlsruhe am 17.05.2006 © Kai Reinhard