DB AG Lokomotive

101 123-8

101 123-8 in Hamburg Altona am 16.04.2006

101 123-8   Vmax: 220 km/h
Baujahr / Abnahme: 1998 (25.11.1998) Heimat: Hamburg - Eidelstedt