DB AG Lokomotive

101 086-7

101 086-7 in Hamburg - Altona am 19.04.2006

101 086-7   Vmax: 220 km/h
Baujahr / Abnahme: 1998 (19.05.1998) Heimat: Hamburg - Eidelstedt